ಮುಖ ಪುಟ > ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ > Floral scars >> ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ತಂದ ಹಾಡು!

Floral scars >> ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ತಂದ ಹಾಡು!

ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಗೆಳೆಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬರಹ ಇದು.    ‘ಸೃಜನಾ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ’ಯವರ  ‘Coincidentias’ನಿಂದ  ಕದ್ದು ತಂದದ್ದು.   ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ  ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ…

Floral scars

Unsung notes hover from

A mad woman’s song .

She walks with a white cloud in her palms

Heavy moments inside.

Orange jasmines trapped in

The mud walls of her home.

Brittle petals and floral scars.

The dung polished floor wafts up

With orange acridity.

 

White marble glistens

Like a pale diffidence

Forced into a solid pretence of confidence.

Yamuna caresses it like a watchful governess

Trying her best to convert

The weak marbling into

A precipitated, curdled monument.

Lotuses , jasmines,

Tendrils and rubies

Capsized into the moments of curdling and age.

Symmetric symphonies in frieze.

 

As she walks into her muddy domesticity

Smelling of orange twilight and curd,

The jasmines are tender again,

Blooming forth from mud packed walls.

She picks them out

One by one from their walled captivity

And tucks them in her hair.

 

There on the banks of Yamuna,

The marble mausoleum

Stands naked.

The capsized rubies have conspired,

The emerald leaves have rebelled,

The flowers on walls

Have fallen like shattered glass.

Paused in space.

Hung in suspended action

Awaiting a bearer to walk by.

                                    – Srajana Kaikini

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: